Thông điệp ban lãnh đạo

Bác sĩ Tăng Đức Cương: “Mục tiêu sau cùng của Đông Đô IVF Center không phải là làm giàu cho bản thân, cho đội ngũ mà phải là kiến tạo, lan tỏa nhiều giá trị bền vững cho đời sống cộng đồng. Làm giàu cho đất nước, cho xã hội bằng hệ giá trị tích cực mà đội ngũ vẫn luôn theo đuổi, điều gì không tích cực thì không làm dù nó mang lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp.”